Burmese Hokkien

Discussions on the Hokkien (Minnan) language.
amhoanna
Posts: 912
Joined: Sat Sep 18, 2010 12:43 pm

Re: Burmese Hokkien

Post by amhoanna »

I'm an [ieng] (schwa) speaker. Regular [eng] is boring anyway. Now the Penang/Teochew [eng] or [eing], that's the way to express yourself.

Ah-bin
Posts: 830
Joined: Mon Aug 21, 2006 8:10 am
Location: Somewhere in the Hokloverse

Re: Burmese Hokkien

Post by Ah-bin »

Just a little update on Burmese Hokkien

I've got to know a Burmese student in the last few weeks, and I asked him about the language of the Chinese in Rangoon. He asked a friend of his, who actually speaks Hokkien (but lives in Singapore) and his friend says that they divide the Chinese into "long-sleeve" and "short-sleeve" Chinese, the "long-sleeve" are the Hokkien speakers, and the name derives from the fact that they were rich and didn't have to work the land, unlike the "short-sleeve' Chinese.

Apparently only older Rangoon Chinese are fluent speakers, the younger Chinese speak Burmese, and some learn Mandarin.

The word thâu-ke• is also well-known in Burmese. I haven't tried any of the other words yet, such as those for furniture.

amhoanna
Posts: 912
Joined: Sat Sep 18, 2010 12:43 pm

Re: Burmese Hokkien

Post by amhoanna »

So if a Hokkien daughter marries Canto, her father could say, "Goá ẻ cabó·kiáⁿ ná ẽ kè· hõ· cịt ẻ té'ńg ·ẻ!"

amhoanna
Posts: 912
Joined: Sat Sep 18, 2010 12:43 pm

Re: Burmese Hokkien

Post by amhoanna »

Ta̍kgê hó, thiaⁿkóng còekūn Biántiān ê koáncè ū kái, taⁿ ēsái tùi Thàikok Lalông (siaⁿtiāu bô khaktiāⁿ; Siāmgí ระนอง) ti̍tthàu kòe Biántiān hit pêng liáu'āu sûicāi lâng phapha cáu.

http://www.travelfish.org/blogs/burma/2 ... gs-opened/

Sī kóng Biántiān óa Lalông hit tah cinciàⁿ iapphiah, thiaⁿkóng ū kheh'ūn koh ū cûn thang cē, m̄ cai ū iáⁿ--bô. Koh lâi m̄ cai kám cin gûihiám. Thiaⁿkóng hit tah cin cē háisoapoo kài súi koh lóng bô lang.

Tùi téng kái Xiáojian kah lán hunhióng liáu'āu, lán cai'iáⁿ "Pinéng hêng" ê Hokkiàn ōe tī Biántiān ū lâng kóng, koh MERGUI / MYEIK hit tah ū chá-kóetiâu bûnhòa ōo!

http://en.wikipedia.org/wiki/Char_kway_teow#Variations

M̄ cai hit tah tongkim áncóaⁿ.

Locked