Hokkien-Only Policy

Discussions on the Hokkien (Minnan) language.
niuc
Posts: 734
Joined: Sun Oct 16, 2005 3:23 pm
Location: Singapore

Re: Hokkien-Only Policy

Post by niuc »

Amhoanna, I also know of 龍巖 as Lîng-nâ, but recently just knew that there are at least two youtube videos from its native speakers who pronounce it as Liông-nâ.

Ah-bin, kám-siā lú ê kò∙-sū!

Sim, I totally agree with you!

amhoanna
Posts: 912
Joined: Sat Sep 18, 2010 12:43 pm

Re: Hokkien-Only Policy

Post by amhoanna »

...I kóng liáu ê-sî ū lâng mūi i “Nà, Lú hâ-míh-sū bô iōng Ainu ê ōa lâi siá lú ka-kī ê lūn-bûn ni?” Há-lê thák-chhe∙h-lâng tō bô ōa kóng liáu!!!!...
Hò·ⁿ, nạ sĩ suỉ lảng kọ· suỉ lảng ẻ gứbủn siá lụnbủn chut cokphín, coản sèkài ẻ hạkciá ṃ tọ bián choạ bó· seⁿ kiáⁿ phạⁿ mẹ'á, kui kang kanna chị ẹkchiú (譯手) lui tọ lóng khai liáuliáu ·a? Goá kámka' ánne ... cin cán!

Locked